Användarvillkor

Allmänna villkor för användande av tjänster på stugknuten.com

Stugknuten är en förmedlingstjänst för stugor, hus och lägenheter där privatpersoner och företag har möjlighet att annonsera sina egna objekt på vår webbsida www.stugknuten.com och i motsvarande utsträckning hyra objekt direkt av annonsören. Förmedlingstjänsten Stugknuten drivs av Stugknuten uthyrning AB, 556681-5238, och du kan alltid komma i kontakt med oss via info@stugknuten.com. Stugknuten uthyrning AB anges i det följande till Stugknuten. Viktigt att tänka på är att Stugknuten inte i något fall är att anse såsom uthyrare utan att vi enbart tillhandahåller en tjänst för annonsering och förmedling av kontakt mellan de användare som registrerat sig i tjänsten och önskar hyra eller hyra ut en stuga, lägenhet, hus eller annat objekt. Som del i vår tjänst får du också tillgång till försäkring via av oss upphandlat försäkringsbolag och betalningslösning tillhandahållen av vår samarbetspartner MangoPay. Särskilda villkor tillämpas vid användandet av dessa tjänster och du hittar dem i Allmänna villkor för bokningstjänsten.

Ditt förhållande till Stugknuten

Dessa allmänna villkor utgör grunden för avtalsrelationen mellan dig som användare av tjänsterna och Stugknuten. Det är av största vikt för oss att du är medveten om vilka rättigheter och skyldigheter du har som användare av tjänsten, varför vi ber dig att läsa igenom villkoren noggrant. Är det något du inte förstår så är du välkommen att kontakta oss på info@stugknuten.com.

Sätta upp ett konto

För att ta del av våra tjänster måste du skapa ett konto hos oss och vi uppmanar dig i samband med detta att använda ett starkt lösenord som innehåller både små och stora bokstäver liksom specialtecken för att försvåra för utomstående att gissa ditt lösenord och i förlängningen komma åt ditt användarkonto. Misstänker du att någon ändå kommit åt ditt lösenord uppmanar vi dig att omgående ändra detta alternativt kontakta oss via info@stugknuten.com för att stänga ned användarkontot. Användarkonto kan enbart skapas av den som är över 18 år och i övrigt har rätt att ingå det avtal som användandet av tjänsten medför. I samband med uppläggning av annons kommer du också, för din egen och övriga användares trygghet, att bli ombedd att verifiera din identitet via BankID. Detta gör vi för att du som uthyrare och hyresgäst ska känna en större trygghet vid uthyrning eller förhyrning via Stugknuten.

Innehållet i ditt användarkonto och uppgifter i annonser

Du som användare är ansvarig för att de uppgifter som tillhandahålls till Stugknuten inom ramen för användandet av tjänsten är riktiga. För dig som annonsör och användare är det också viktigt att ni är medvetna om att Stugknuten inte tar något ansvar för de uppgifter som läggs upp i annonser såsom bildmaterial och andra uppgifter utan att dessa tillhandahålls helt och hållet av annonsören på eget ansvar. En grundläggande förutsättning för användandet av tjänsten och annonsering är därvid att du själv är ägare till det annonserade objektet eller att du har ägarens tillåtelse till annonsering och uthyrning. För det fall att du som annonsör använder material som omfattas av annans rättighet utan tillåtelse har Stugknuten rätt att ta bort materialet från annonsen alternativt att avsluta annonsen eller användarkontot. Detta kan ske om du inte inom fem dagar från det att du erhållit meddelande från oss om att material som inkräktar på annans rättighet ska tas bort har raderat innehållet från annonsen eller användarkontot. För det fall vi tvingas radera en annons eller ett användarkonto av de skäl som anges ovan har du inte rätt till återbetalning av eventuella ersättningar som du betalat till oss för tjänsterna. Innehållet och materialet i ditt användarkonto liksom i annonser är en del av förmedlingstjänsten och vi strävar alltid efter att upprätthålla en saklighet i vår förmedlingstjänst varför vi inte tillåter material som ger uttryck för åsikter som kan väcka anstöt eller är nedsättande. För det fall anspråk framställs mot Stugknuten i anledning av de uppgifter eller den information som du som användare tillfört tjänsten åtar du dig att hålla Stugknuten skadelös i förhållande till den som framställt ersättningsanspråket. Detta inkluderar även ersättning för de ombudskostnader som kan uppkomma för Stugknuten i anledning av kravet.

Tekniska anpassningar av tjänsten

Tjänsten tillhandahålls som en plattform för kommunikation och informationsutbyte mellan uthyrare och potentiella hyresgäster och vi vill utifrån detta kunna erbjuda en så heltäckande och lättanvänd tjänst som möjligt. Inom ramen för tjänsten erbjuder vi därför ett antal anpassningar för att din upplevelse av tjänsten ska bli så bra som möjligt. En del av detta utgörs av informationsmeddelanden som aktiveras av nyckelord i meddelandetjänsten mellan uthyrare och en potentiell hyresgäst. Informationsmeddelandena syftar till att ge dig som användare lättillgänglig information avseende användningen av tjänsten och påminnelser för en ökad trygghet vid användandet. Meddelandena är enbart synliga för dig som användare.

Uppläggning av annons, villkor för annonsering samt betalningsvillkor

Annonsering på stugknuten.com förutsätter att användaren följer de villkor som finns rörande annonsens innehåll samt vad som generellt sett kan anses följa ett etiskt och moraliskt sunt synsätt. Stugknuten förbehåller sig därvid rätten att ensamt göra den bedömningen från tid till annan.

Allmänt om annonsering
Stugknuten förbehåller sig rätten att kontrollera innehållet i annonsen innan publicering. Publicering som föregåtts av kontroll från Stugknutens sida ska dock inte medföra att Stugknuten därmed gett sitt godkännande till annonsens innehåll och inte heller att vi ansvarar för att informationen i annonsen är riktig. Vi vill därför återigen poängtera att du som användare är ansvarig för samtliga uppgifter som delges Stugknuten inom ramen för förmedlingstjänsten. För att kunna erbjuda både uthyrare och potentiella hyresgäster den bästa informationen om det annonserade objektet publiceras löpande uppdaterad information om antalet bekräftade uthyrningar för de enskilda annonserade objekten liksom en begränsad mängd uppgifter om dig som annonsör.

Annonsering med boknings- och betaltjänst
Annonsering och uthyrning genom www.stugknuten.com sker med användande av vår boknings- och betaltjänst som ger dig som uthyrare och hyresgäst bästa möjligheter till ett bekymmersfritt hyresförhållande. Annonsering sker kostnadsfritt och betalning för tjänsten sker via en procentuell avgift på hyresbeloppet som redovisas i samband med accepterande av en bokningsförfrågan. Ytterligare information om bokningstjänsterna hittar du i Allmänna villkor för bokningstjänsten

Tillägg för dig som är befintlig kund med pågående äldre annonseringstjänst
För det fall du som uthyrare annonserar på Stugknuten till fast pris för varje enskild annonsering följer priset av vid var tid gällande prislista för annonsering. Betalning för enskild annonsering sker i samband med beställning av annonstjänsten via de betalningslösningar som erbjuds och publicering av annonsen sker normalt inom 24 timmar under vardagar. I och med att tjänsten som du köper hos oss fullgörs direkt när din annons publiceras samtycker du dels till att tjänsten börjar utföras direkt och även till att det då inte finns någon ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen. Distansavtalslagen medger normalt sett ångerrätt inom 14 dagar efter det att du ingått avtal om köp men undantag finns alltså i de fall du som användare medgett att tjänsten börjar utföras direkt och att det därmed inte finns någon ångerrätt, vilket du som användare samtycker till genom att lägga upp annonsen för publicering. Annonsperioden vid fast annonseringkostnad är att anse som en sammanhängande period oavsett om användaren väljer att avaktivera sin annons under viss tid av annonsperioden. Förnyelse av annonseringsperiod kan ske tidigast 30 dagar före annonseringsperiodens utgång och förnyelse som sker tidigare än detta betraktas som begäran om ny annonseringsperiod. Ändringar i annonsen kan ske löpande under annonseringsperioden liksom tillägg av tillval till annonsen. Du som användare bör dock vara uppmärksam på att tillägg av eventuella tillval följer den aktuella annonseringsperioden.

Förfrågan om tillgänglighet samt förhyrning

Via förmedlingstjänsten finns möjlighet att skicka förfrågan till uthyraren om möjlighet att hyra det annonserade objektet under viss tidsperiod. Hanteringen av förfrågan och svar sker via Stugknutens förmedlingstjänst och besked om möjlighet att hyra objektet åtföljs av villkoren för hyresperioden såsom pris m.m. Betalning för hyresperioden sker via Stugknutens betalningslösningar för vilka särskilda villkor gäller som du finner i Allmänna villkor för bokningstjänsten. Villkoren är utformade för att skapa en trygghet vid förhyrning via Stugknuten.

Förändringar i tjänsten och tjänstens tillgänglighet

Stugknuten arbetar kontinuerligt med utveckling av tjänsten för att du som användare ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker webbplatsen liksom när du använder våra tjänster. Detta medför dock att tjänsten vid vissa tidpunkter kan vara stängd för underhåll. Vi försöker självfallet minimera den tid som tjänsten inte är tillgänglig men vill samtidigt vara tydliga med att vi inte åtar oss något ersättningsansvar gentemot dig som användare för den tid som tjänsten inte kan nyttjas eller under tid som din annons inte ligger ute för visning. Vi gör heller inte något avdrag på annonsavgifter för tid som tjänsten inte går att nå eller förlänger annonseringstider. För det fall tjänsten är onåbar under en sammanhängande tid om över en vecka är du dock berättigad till ersättning. Ersättning utgår dock enbart för den tid som tjänsten varit onåbar och för det fall du önskar ersättning når du oss med sådan begäran via info@stugknuten.com. Ersättningen som vi betalar ut utgörs därvid av annonseringskostnaden delat på antalet dagar som annonseringsperioden omfattar gånger antalet dagar som tjänsten varit onåbar. Är orsaken till att tjänsten inte går att nå utanför vår kontroll och något som vi rimligen inte kunnat undvika har vi dock inget ersättningsansvar gentemot dig som användare.

Behandling av personuppgifter, användandet av cookies m.m.

För information om vår behandling av personuppgifter m.m. vänligen besök vår Personuppgiftspolicy.

Raderande av information

Du har möjlighet att begära att vi raderar samtliga personuppgifter som vi behandlat rörande dig inom ramen för tjänstens utförande. Sådan begäran skickas till info@stugknuten.com. Notera dock att meddelanden som skett mellan dig och en annan användare inom ramen för utnyttjandet av tjänsten kommer att finnas kvar i historiken hos den användaren. Stugknuten kan i vissa avseende vara skyldig att i enlighet med tvingande lag spara vissa uppgifter rörande dig som användare, vilket vi då förbehåller oss rätten att göra.

Användande av uppgifter i informations- och marknadsföringssyfte

Stugknuten förbehåller sig rätten att skicka meddelanden med elektroniska medel i marknadsföringssyfte till registrerade användare. För det fall du som användare angett att du inte önskar ta del av information i marknadsföringssyfte kommer sådan information inte att skickas ut. Såsom alltid finns därtill möjligheten att ändra sitt tidigare ställningstagande genom att meddela Stugknuten eller följa länken för avaktivering som åtföljer mailutskicket. Stugknuten förbehåller sig också rätten att vid annonsering använda sig av publicerat annonsmaterial för att marknadsföra tjänsten.

Missbruk av tjänsten

För det fall du bryter mot våra villkor, missbrukar tjänsten eller annars använder tjänsten eller del av tjänsten på ett sätt som inte följer ett etiskt och moraliskt sunt synsätt och inte vidtar rättelse inom fem dagar efter att vi underrättat dig om vår inställning och skälen till vår inställning har vi rätt att avsluta ditt användarkonto. Upprepade fall av brott mot villkoren medför också, trots att rättelser sker, att vi avslutar ditt användarkonto. Såsom missbruk av tjänsten anses bl.a. väsentliga eller upprepade brister i förhållande till annonserade förutsättningar eller relationen till hyresgäster i anledning av uthyrning av objekt, vilka kommer till Stugknutens kännedom. Det ska härvid återigen poängteras att det är användaren som har ensamt ansvar för att den information som läggs upp på www.stugknuten.com är riktig och i enlighet med de villkor som gäller för tjänstens nyttjande.

Ändringar i villkor

Liksom vi genomför förändringar i vår tjänst kan vi också komma att genomföra förändringar i de villkor som reglerar vårt avtalsförhållande. Vi strävar dock alltid efter att genomföra förändringar i samband med förnyelser av tjänster men för det fall vi ändock genomför förändringar i våra villkor under rådande avtalstid så har du som användare rätt att avsluta tjänsten och få återbetalning för den kvarstående delen av annonstiden under förutsättning av att de förändringar som vi genomför är av väsentlig betydelse för dig som användare och väsentligen inverkar negativt på dina möjligheter att få det annonserade objektet uthyrt.

Avslutande av tjänsten

Du har möjlighet att avsluta tjänsten vid den tidpunkt som du själv finner lämplig. Vid avslutande av tjänsterna på egen begäran under pågående avtalstid sker dock ingen återbetalning av eventuellt erlagda avgifter för köpta tjänster oavsett om dessa inte kommer att nyttjas fortsatt. Vi kommer också i samband med sådant avslutande att permanent radera samtliga data som behandlats rörande dig inom ramen för tjänstens utförande.

Överlåtelse av avtal

Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtalsförhållande kan inte överlåtas av Uthyraren eller Hyrestagaren. Stugknuten äger dock rätt att överlåta avtalsförhållandet under förutsättning att detta inte medför några förändrade förutsättningar för dig som användare.

Tillämplig lag

Eftersom vi är ett svenskt företag som bedriver verksamhet i Sverige är svensk lag tillämplig på vårt avtalsförhållande och dessa allmänna villkor. Eventuell tvist mellan dig som användare och oss prövas därvid av svensk domstol.

Mangopay
Stripe
BankID
Visa MasterCard
Omocom