Personuppgiftspolicy

Omfattning

Denna Personuppgiftspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Stugknutens webbplats och för alla relaterade webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg där det finns en hänvisning till denna Personuppgiftspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem. I denna Personuppgiftspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Genom denna Personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi i enlighet med GDPR samlar in, använder, lämnar ut och sparar dina personuppgifter. Det beskrivs i denna Personuppgiftspolicy och i våra villkor.

Personuppgiftsansvarig

Stugknuten uthyrning AB, 556681-8238 (nedan benämnt “Stugknuten”) är personuppgiftsansvarig. Stugknuten är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas enligt villkoren samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna Personuppgiftspolicy.

Insamling av personuppgifter

När du registrerar ett konto eller skickar ett meddelande till en uthyrare via vår sajt lagrar vi dina personuppgifter enligt det avtal vi eventuellt har med dig, innan vi har ett avtal lagrar vi dina personuppgifter och använder då den Rättsliga grunden Berättigat intresse för denna lagring. Dina personuppgifter kan komma att lagras utanför EU/EES området.

Vi samlar in och sparar information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser, applikationer, tjänster eller verktyg.
Detta omfattar:
 • information som du lämnar till oss vid registrering av ett konto alternativt i kontaktformulär på sajten, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, födelsedatum, adress, nationalitet och (beroende på vilken tjänst som används) i förekommande fall ekonomisk information såsom bankkontonummer;
 • information som lämnas i samband med diskussioner med andra användare, tvistlösning, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss; och
 • ytterligare dokument som vi kan be dig lämna in för att verifiera din identitet eller om vi tror att du bryter mot våra regler. Till exempel kan vi be dig skicka oss ett identitetsbevis eller annan handling för att bekräfta din identitet eller adress, eller besvara andra frågor för att bekräfta din identitet.
Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplatser, och/eller kunna använda våra tjänster, applikationer och verktyg, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse. Genom denna Personuppgiftspolicy vill vi beskriva för dig vårt syfte med att lagra dina personuppgifter. Vårt syfte är att;
 • rikta marknadsföring till dig genom att skicka marknadsföringsmaterial om Stugknutens-produkter och onlinetjänster, Rättslig grund är Samtycke och du kan när som helst ta tillbaka detta samtycke genom opt-out i mejlet eller genom att kontakta oss;
 • ge dig åtkomst till våra webbplatser och de tjänster och den kundservice som du begär, Rättslig grund Avtal och Berättigat intresse;
 • förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter och för att upprätthålla våra villkor, Rättslig grund är Berättigat Intresse;
 • anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser via cookies;
 • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa kundtjänstärenden, tvister, driva in avgifter, lösa problem med ditt konto eller våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg, Rättslig grund Avtal och Berättigat intresse;
 • kontakta dig via e-post eller telefon för att informera om förändringar, Rättslig grund Avtal och Berättigat intresse;
Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla våra policys, svara på krav om att en annons eller annat innehåll kränker annans rättigheter och för att skydda tredje mans rättigheter, tillgångar eller säkerhet. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till

Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller annan användare. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, stat eller provins, postadress, telefonnummer, e-postadress, historik för användarnamn, IP-adress, klagomål om bedrägeri. Vi kommer också lämna samtliga uppgifter som efterfrågas av Skattemyndighet rörande uthyrningar som genomförts via Stugknutens bokningstjänst.

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Du kan se, granska och ändra de flesta av dina personuppgifter genom att logga in på Stugknuten. Du kan ändra dina personuppgifter under Min profil. Du måste omedelbart uppdatera dina personuppgifter om de ändras eller är felaktiga. Om du publicerar något på webbplatsen, så kan du i vissa fall inte ha möjlighet att ändra eller ta bort det. Vi kommer dock att uppfylla de rättigheter som du kan ha enligt lag vad avser möjlighet att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar utanför EU/EES området. Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar och kryptering av data.

Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, så kommer vi att avsluta ditt konto och så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter så att de inte visas för andra användare. Radering av uppgifter kommer att ske baserat på din kontostatus och i enlighet med tillämplig lag. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som inte används eller konton som används i strid med våra villkor. Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till stängda eller inaktiva konton att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att kontot har stängts eller inaktiverats. Vi kan komma att bevara personuppgifter hänförliga till stängda konton eller konton som inte används om:
 • vi har ett Berättigat intresse och det inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning eller upprätthålla våra villkor; eller
 • vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning, bedrägeri- och penningtvättsbekämpning, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.
Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Observera att information som är del av en affärsuppgörelse tex ett uthyrningsavtal raderas ej. Meddelanden du har skickat till andra användare på sajten anses ägas av både dig och motparten och raderas ej så länge inte båda användarna raderar sina konton. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se (f.d. Datainspektionen).

Kontakta oss

Du kan kontakta oss när som helst på info@stugknuten.com om du har frågor.

Mangopay
Stripe
BankID
Visa MasterCard
Omocom