Villkor bokningstjänst

Allmänna villkor för bokningstjänsten

Stugknuten är en förmedlingstjänst för stugor, hus och lägenheter där privatpersoner och företag har möjlighet att annonsera sina egna objekt på vår webbsida www.stugknuten.com och i motsvarande utsträckning hyra objekt direkt av annonsören. Såsom användare av tjänsterna har du redan accepterat våra allmänna villkor, vilka du även finner här. För att ta del av vår bokningstjänst, vilken omfattar tillgång till betalningslösning från vår samarbetspartner MangoPay samt försäkringsskydd från försäkringsgivaren Omocom, har vi satt samman dessa allmänna villkor som reglerar våra inbördes rättigheter och skyldigheter för utnyttjande av bokningstjänsten. Utifrån att en del av bokningstjänsten bygger på tillgång till betalningslösning via MangoPay utgör en förutsättning för tjänstens utnyttjande att du som användare ingår avtal med MangoPay i enlighet med deras allmänna villkor. Dessa finns att tillgå via betalningsvillkoren. Vi ber dig att noggrant läsa igenom villkoren med MangoPay liksom dessa villkor då det är av största vikt för oss att du är medveten om vilka rättigheter och skyldigheter du har som användare av tjänsten. Är det något du inte förstår så är du välkommen att kontakta oss på info@stugknuten.com.

Ditt förhållande till Stugknuten och MangoPay

Genom accepterandet av dessa allmänna villkor, vilket även utgör en accept av ovan angivna villkor från MangoPay S.A. ingår du som användare i en avtalsrelation med Stugknuten uthyrning AB, 556681-5238, och MangoPay S.A. var för sig. Stugknuten anges i dessa villkor som Stugknuten. Till undvikande av missförstånd har Stugknuten inget ansvar för den avtalsrelation som i enlighet med de allmänna villkoren från MangoPay uppkommer mellan dem och dig som användare av deras tjänster och köpare av elektroniska pengar. Stugknuten har inte heller något ekonomiskt ansvar för brister i avtalsuppfyllnad från MangoPays sida i förhållande till dig som användare av Stugknutens tjänster.

Tjänstens innehåll

Bokningstjänsten innefattar en möjlighet till ett enklare och säkrare avtalsförhållande mellan användare som önskar hyra ett objekt (Hyrestagaren) och den som hyr ut ett objekt (Uthyraren). Vid användandet av bokningstjänsten omfattas hyresobjektet också av en försäkring hos Omocom under hyresperioden. Försäkringsskyddet omfattar ersättning för de plötsliga och oförutsedda skador som kan uppstå på din egendom under uthyrningstiden och som inte täcks av din vanliga försäkring. Hyresobjektet behöver alltså omfattas av en grundläggande försäkring för att den nu aktuella försäkringen ska vara gällande och försäkringen gäller även i andra hand i förhållande till din egen försäkring men alltid före Hyrestagarens eventuella ansvarsförsäkring. Försäkringen har en självrisk om 1 000 kronor som betalas av Uthyraren i den händelse att skada uppstår. Uthyraren har därefter möjlighet att begära ersättning från Hyrestagaren för kostnaden för självrisk. (Hyrestagaren och Uthyraren benämns härefter enskilt och gemensamt användaren eller användarna.) Betalningen för hyresperioden sker via vår samarbetspartner MangoPay och som del i tjänsten åtar sig Stugknuten, på uppdrag av dig som Hyrestagare, att tillse att den slutliga betalningen sker först efter det att du som Hyrestagare fått tillgång till det annonserade objektet och kunnat fastställa att du får vad du rimligen kunnat förvänta dig utifrån annonsen. Administrationen omfattar dock enbart den rätt som Hyrestagaren ger Stugknuten i enlighet med uppdraget som ombud, vilket definieras nedan, och där Stugknuten ges den exklusiva rätten att ge MangoPay besked om att genomföra utbetalning till Uthyraren. I enlighet med möjlighet till bedömning av rätten till prisavdrag, som närmare anges nedan, har Stugknuten också möjlighet att ge MangoPay besked om att ett lägre belopp än det totala hyresbeloppet ska överföras till Uthyraren. Betalning för hyresperioden sker således mellan Hyrestagarens och Uthyrarens digitala plånböcker hos MangoPay och i enlighet med de betalningsvillkor som överenskommits vid bokningen. Du som Hyrestagare åtar dig därvid att tillse att erforderligt belopp finns tillgängligt i din digitala plånbok hos MangoPay för betalning till Uthyraren.

Uppdrag som ombud

Hyrestagaren ger i anledning av accepterandet av dessa villkor således Stugknuten en begränsad rätt att agera ombud för Hyrestagaren i förhållande till MangoPay vad avser besked om betalning i anledning av det aktuella hyresförhållandet. Användaren accepterar därvid att Stugknuten, efter avslutad hyresperiod eller vid avbokning där viss del av hyresbeloppet ska betalas, får tillåtelse att ge MangoPay besked om att medel från Hyrestagarens digitala plånbok ska överföras till Uthyraren under förutsättning av att inga invändningar avseende hyresperioden inkommit från Hyrestagaren. Ersättningen till dig som Uthyrare finns således tillgängligt tidigast i samband med Hyrestagarens utcheckning och enbart under förutsättning att Hyrestagaren inte meddelat Stugknuten att det finns krav på ersättning i anledning av bristande avtalsuppfyllnad. Vid begäran om utbetalning är du som Uthyrare också skyldig att förse MangoPay med kopia av giltig identitetshandling enligt de lagregler som finns. Det begränsade uppdraget som ombud kan inte återkallas och löper således under perioden från det att första betalning ska ske från dig som Hyrestagare och fram till dess att slutlig reglering av hyresförhållandet skett. Stugknutens hantering inskränker sig till att skicka ett digitalt meddelande till MangoPay om att betalning ska ske till Uthyrarens konto.

Avgift för tjänsten

Avgiften för tillhandahållandet av den nu aktuella tjänsten uppgår till en procentuell andel av det överenskomna hyresbeloppet och framgår i samband med en bokningsförfrågan då den kan skilja mellan olika bokningar. Avgiften debiteras Uthyrarens digitala plånbok hos MangoPay i samband med slutlig utbetalning till Uthyraren. För uttagande av avgiften ger Uthyraren härmed Stugknuten rätten att debitera dennes digitala plånbok hos MangoPay till täckande av kostnaden för tjänsten, vilket alltså sker i samband med slutlig utbetalning till dig som Uthyrare. Vid avbokning i enlighet med gällande avbokningsregler utgår ingen avgift under förutsättning att du som Uthyrare inte heller får någon ersättning enligt avbokningsreglerna. För det fall avbokning sker vid sådan tidpunkt att Hyrestagaren ska betala viss eller full ersättning till Uthyraren tas emellertid avgift ut. Avgiften uppgår till samma procentuella andel av summan som skulle ha tillämpats om hel hyresersättning utgått.

Regler för avbokning

För hyresobjektet gäller avbokningsvillkor fastställda av Uthyraren. De avbokningsvillkor som medges inom ramen för användande av nu aktuell bokningstjänst utgörs av nivåerna Strikt, Medel och Mjuk. Vid tillämpning av avbokningsvillkoret Strikt finns möjlighet till avbokning utan debitering senast klockan 23:59 sextio (60) dagar före avtalad ankomstdag samt avbokning med debitering av femtio (50) procent av avtalat hyresbelopp om avbokning sker senast klockan 23:59 trettio (30) dagar före avtalad ankomstdag. Vid tillämpning av avbokningsvillkoret Medel finns möjlighet till avbokning utan debitering senast klockan 23:59 trettio (30) dagar före avtalad ankomstdag samt avbokning med debitering av femtio (50) procent av avtalat hyresbelopp om avbokning sker senast klockan 23:59 fjorton (14) dagar före avtalad ankomstdag. Vid tillämpning av avbokningsvillkoret Mjuk finns möjlighet till avbokning utan debitering senast klockan 23:59 fjorton (14) dagar före avtalad ankomstdag samt avbokning med debitering av femtio (50) procent av avtalat hyresbelopp om avbokning sker senast klockan 23:59 sju (7) dagar före avtalad ankomstdag. Avbokning sker via förmedlingstjänsten och vi ber dig som användare att notera att samtliga tidsangivelser utgörs av lokal tid i Sverige utifrån att hyresobjektet är beläget där.

Tillhandahållande av uppgifter

För att tjänsten ska kunna utföras av Stugknuten krävs att du som användare förser Stugknuten och MangoPay med den information som efterfrågas rörande dig som fysisk eller juridisk person. I vissa avseenden kan MangoPay också komma att begära ytterligare dokumentation från dig som användare för att MangoPay ska kunna uppfylla sina lagstadgade krav avseende bland annat motverkande av penningtvätt och du åtar dig därvid att tillhandahålla sådana uppgifter till MangoPay via ditt användarkonto. Inkommer inte efterfrågade uppgifter har MangoPay rätt att avsluta avtalsförhållandet varvid även eventuella bokningstjänster och bokningar avslutas.

Bedömning av prisavdrag i anledning av krav på ersättning

Som del i tjänsten åtar sig Stugknuten att på det gemensamma uppdraget av Hyrestagaren och Uthyraren att bedöma storleken på prisavdraget för det fall sådant krav framställs från Hyrestagaren senast på avresedagen. Det uppdrag som Stugknuten därvid åtar sig är begränsad till en bedömning av Hyrestagarens rätt att erhålla prisavdrag utifrån förutsättningen att det förhyrda objektet existerat samt att uppgifterna i annonsen i allt väsentligt överensstämmer med verkliga förhållanden. Bedömningen utgår därtill ifrån vad en normal hyresgäst rimligen kan förvänta sig vid förhyrningen av objektet. Rätten till ersättning för bristande överensstämmelse mellan vad som avtalats och vad som erhållits ska emellertid så långt möjligt lösas mellan parterna men för det fall parterna inte kan enas inom fem arbetsdagar efter det att krav framställts har Stugknuten rätt att efter eget skön bedöma storleken på avdraget som dock aldrig kan överstiga det överenskomna hyresbeloppet med avdrag för avgift för tjänsten. Hyrestagarenen och Uthyraren åtar sig därvid också att förse Stugknuten med tillräckligt underlag för bedömningen. Stugknuten ska också efter genomgång av tillgängligt material meddela Hyrestagaren och Uthyraren sin bedömning och i samband med detta ge slutligt besked om vilken summa som ska överföras från Hyrestagarens digitala plånbok i enlighet med det erhållna uppdraget som ombud. Uppdraget som ombud har definierats ovan i dessa villkor. Eventuella krav ska framställas skriftligen och skickas till info@stugknuten.com senast på avresedagen. Erhållandet av ersättning fråntar dock inte Hyrestagaren dennes rätt att rikta anspråk direkt mot Uthyraren i anledning av bristerna i det förhyrda objektet och kostnader som därvid uppkommit för Hyrestagaren i enlighet med tillämplig lagstiftning och vad som i övrigt överenskommits. Detsamma gäller för Uthyraren som också är fri att framställa anspråk mot Hyrestagaren i anledning av hyresförhållandet.

Förändringar i tjänsten och tjänstens tillgänglighet

Stugknuten arbetar kontinuerligt med utveckling av tjänsten för att du som användare ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker webbplatsen liksom när du använder våra tjänster. Detta medför dock att tjänsten vid vissa tidpunkter kan vara stängd för underhåll och då otillgänglig. Vi försöker självfallet minimera den tid som tjänsten inte är tillgänglig men vill samtidigt vara tydliga med att vi inte åtar oss något ersättningsansvar gentemot dig som användare för den tid som tjänsten inte kan nyttjas eller under tid som din annons inte ligger ute för visning. Vi gör heller inte något avdrag på avgifter för tid som tjänsten inte går att nå.

Behandling av personuppgifter

Inom ramen för tillhandahållandet av tjänsten samlar Stugknuten in en begränsad mängd personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som användare. För information om vår behandling av personuppgifter m.m. vänligen besök vår personuppgiftspolicy som nås här. För användande av betalningstjänster via samarbetspartnern MangoPay gäller dock särskilda villkor vilka nås via länken ovan i dessa villkor. Stugknuten kan därvid komma att behandla personuppgifter för att tillgodose den informationsskyldighet som du som användare har gentemot MangoPay i anledning av avtalsförhållandet med dem samt för fullgörandet av informationsskyldigheten i anledning av att du genom bokningstjänsten omfattas av försäkringsskydd genom Omocom.

Missbruk av tjänsten

För det fall du bryter mot våra villkor, missbrukar tjänsten eller annars använder tjänsten eller del av tjänsten på ett sätt som inte följer ett etiskt och moraliskt sunt synsätt och inte vidtar rättelse inom fem dagar efter att vi underrättat dig om vår inställning och skälen till vår inställning har vi rätt att avsluta tjänsten. Upprepade fall av brott mot villkoren medför också, trots att rättelser sker, att vi avslutar ditt användarkonto och raderar data. Såsom missbruk av tjänsten anses bl.a. väsentliga eller upprepade brister i förhållande till annonserade förutsättningar eller relationen till Hyrestagarna i anledning av uthyrning av objekt, vilka kommer till Stugknutens kännedom. Det ska härvid återigen poängteras att det är användaren som har ensamt ansvar för att den information som läggs upp på www.stugknuten.com är riktig och i enlighet med de villkor som gäller för tjänstens nyttjande.

Ändringar i villkor

Liksom vi genomför förändringar i vår tjänst kan vi också komma att genomföra förändringar i de villkor som reglerar vårt avtalsförhållande. Vi strävar dock alltid efter att genomföra förändringar i samband med förnyelser av tjänster eller vid nya bokningserbjudanden men för det fall vi ändock genomför förändringar i våra villkor under rådande avtalstid som väsentligen inverkar på din möjlighet att tillgodogöra dig vår tjänst har du som användare rätt att avsluta tjänsten.

Avslutande av tjänsten

Du som Hyrestagare har möjlighet att avsluta tjänsten i enlighet med de villkor för avbokning som gäller för hyresförhållandet. Notera därvid att avslutande av tjänsten inte är möjlig under pågående hyrestid och fram till dess att slutlig reglering av ersättningen för hyrestiden skett.

Raderande av information

Du har möjlighet att begära att vi raderar samtliga personuppgifter som vi behandlat rörande dig inom ramen för tjänstens utförande. Sådan begäran skickas till info@stugknuten.com. Notera dock att meddelanden som skett mellan dig och en annan användare inom ramen för utnyttjandet av tjänsten kommer att finnas kvar i historiken hos den användaren. Stugknuten kan i vissa avseende vara skyldig att i enlighet med tvingande lag spara vissa uppgifter rörande dig som användare, vilket vi då förbehåller oss rätten att göra.

Ansvar

Stugknuten tar inget ansvar för eventuella skillnader i uppfattning rörande rätten till ersättning mellan Hyrestagare och Uthyrare då Stugknuten förbehållit sig rätten att skönsmässigt uppskatta ersättningens storlek för det fall parterna inte kan komma överens sinsemellan. Stugknuten åtar sig inte heller i övrigt något ersättningsansvar av något slag gentemot användare av tjänsten eller för eventuell skada som du som användare kan drabbas av vid användandet av tjänster från MangoPay eller om MangoPay nekar dig användandet av deras tjänster. Samtliga bokningar som sker via tjänsten sker direkt mellan Uthyrare och Hyrestagare och Stugknuten är inte i något avseende att se som Uthyrare, Hyrestagare eller i övrigt part i avtalsförhållandet mellan Uthyrare och Hyrestagare. Som en konsekvens av detta har inte heller Stugknuten något ansvar för brister i förpliktelserna mellan Uthyrare och Hyrestagare.

Överlåtelse av avtal

Rättigheter och skyldigheter i anledning av detta avtalsförhållande kan inte överlåtas av Uthyraren eller Hyrestagaren. Stugknuten äger dock rätt att överlåta avtalsförhållandet under förutsättning att detta inte medför några förändrade förutsättningar för dig som Uthyrare eller Hyrestagare.

Tillämplig lag

Eftersom vi är ett svenskt företag som bedriver verksamhet i Sverige är svensk lag tillämplig på vårt avtalsförhållande och dessa allmänna villkor. Eventuell tvist mellan dig som användare och oss prövas därvid av svensk domstol.

Mangopay
Stripe
BankID
Visa MasterCard
Omocom